Camí Vell de Cullera, 3. Sueca (46410) 96 171 11 41 administracio@aiguesdesueca.com

 

Morrut roig

 

CAMPANYA D’ACTUACIÓ CONTRA EL MORRUT ROIG DE LES PALMERES A SUECA

L’Ajuntament de Sueca, amb la col·laboració de l’ Institut Agroforestal del Mediterrani de la Universitat Politècnica de València, va iniciar a principis de l’any 2012 una campanya d’actuació contra el morrut roig de les palmeres. Aquesta greu plaga que amenaça el nostre patrimoni arbori es troba present a Espanya des de l’any 1993, encara que al Pais Valencià no es detecta fins a l’any 2004.

Aquest plà d’actuació contra la plaga consta d’una vigilància intensiva de tots els exemplars de palmera públics i de l’aplicació sistemàtica de productes fitosanitaris per a previndre i combatre la plaga. A més d’aquestes actuacions, cal informar i formar la gent per a que conega la plaga i conega les mesures a aplicar a les seues palmeres privades, ja que sense la col·laboració de tots aquesta lluita no és possible.

    

Segons l’Ordre del 22 de desembre de 2009 de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació,  publicada al DOGV (Diari oficial de la Comunitat Valenciana) núm. 6180/08.01.2010, s’estableixen mesures fitosanitàries obligatòries per al control i l’erradicació de la plaga Rhynchophorus ferrugineus Olivier, conegut vulgarment com a Morrut roig de les palmeres o Picudo rojo de las palmeras (castellà), i es qualifica d’utilitat pública la seua lluita:

Article 9 – Actuacions sobre palmeres afectades :

 1. Les persones físiques o jurídiques titulars de palmeres afectades per la plaga, en compliment de l’article 18 de la Llei 43/2002, de Sanitat Vegetal, tindran l’obligació de tallar i destruir la part afectada de la planta tan prompte com es confirme la seua presència. La destrucció es farà seguint les directrius tècniques que establisca la conselleria competent en matèria  d’agricultura, pesca i alimentació.
 2. En els casos en què així ho consideren els servicis tècnics de la conselleria, es podran prendre altres mesures, com ara tractaments fitosanitaris, lluita biològica i qualsevol altre mètode científic que haja sigut reconegut com a eficaç en el control de la plaga pels servicis oficials de la conselleria competent en matèria d’agricultura, pesca i alimentació.
 3. El material resultant dels talls de palmàcies a què es fa referència en el punt 1 d’aquest article s’ha de destruir seguint les directrius que fixe la conselleria competent en matèria d’agricultura, pesca i alimentació.
 4. En el cas que les palmàcies estiguen situades en les instal·lacions d’un productor, comerciant o importador de palmàcies, el servici competent de la conselleria competent en matèria d’agricultura, pesca i alimentació ordenarà la destrucció de les palmàcies afectades, la qual s’ha d’efectuar pel propietari en el termini i de la manera que fixe el servici competent de la conselleria competent en matèria d’agricultura, pesca i alimentació. Així mateix, es procedirà a la immobilització de la resta de palmàcies situades en la mateixa parcel·la de producció que les palmeres destruïdes. A més, serà obligatòria la realització de tractaments fitosanitaris preventius en tota la parcel·la de producció i/o les instal·lacions de què dispose el productor, comerciant o importador, així com portar un registre dels tractaments realitzats.
 5. Les despeses originades per les mesures fitosanitàries establides en els paràgrafs anteriors aniran a càrrec de les persones físiques o jurídiques propietàries de les palmeres afectades, d’acord amb l’article 19 de la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de Sanitat Vegetal.

 Per la qual cosa, des de l’Ajuntament de Sueca RECOMANEM a tots els particulars propietaris d’alguna palmera:

 • Evitar la poda: Tan sols es recomana podar durant els mesos més freds de l’any, és a dir gener i febrer, ja que la resta de l’any l’insecte es troba en plena activitat.
 • Vigilar periòdicament  els nostres exemplars: La detecció precoç és molt important, ja que moltes vegades quan observem els símptomes, és massa tard per a actuar.
 • Realitzar tractaments preventius i/o curatius, banyant bé l’ull de la palmera, amb diferents matèries actives autoritzades:

Imidacloprid 20% → dosis 0,05-0,075%
Tiametoxam 25% → dosis de 40 g/Hl
Nematodes entomopatògens (producte biològic) → dosis 15-25 milions d’unitats vives/palmera

*Els tractaments han de dur-se a terme cada 30-40 dies i al llarg de tot l’any

 • En cas que l’afecció estiga molt avançada podem aplicar la cirurgia vegetal: Consisteix a eliminar els teixits afectats per la plaga per a que aquesta torne a rebrotar (aquesta mesura ha d’aplicar-se per personal qualificat).
 • Eliminar aquelles palmeres que ja hagen sigut mortes per la plaga: No és suficient amb eliminar sols les palmes, ja que quan una palmera mor, al seu interior els insectes segueixen alimentant-se i creixent, de manera que aquestes palmeres mortes actuen com a un focus de la plaga.
 • Transportar les restes afectades per la plaga als abocadors autoritzats: L’abocador més pròxim es troba a Sollana (Remag S.L.), a l’entrada de la població des de Sueca. No es poden abocar aquestes restes als contenidors del fem ni tampoc deixar-se abandonades en solars.
 • Evitar la col·locació aïllada de trampes: Aquest mètode solament és eficaç quan s’adopta de manera conjunta a una gran superfície, com per exemple la de tot un municipi, en cas contrari podem estar atraient la plaga.

SANCIONS:

Tots aquells propietaris que no complisquen aquestes mesures poden enfrontar-se a un procediment sancionador, segons estableix la Llei de Sanitat vegetal 43/2002, de 20 de novembre. Aquestes sancions poden anar des de els 300 fins als 3.000.000 €, depenent de la gravetat de la infracció.

 Telèfon atenció dubtes i problemes:  691 360 448

L’horari d’atenció serà, de dilluns a divendres de 9:00 a 13:00.


    

Contacta'ns

Telèfon d'oficina 96 171 11 41
Telèfon de guardia 645 257 252
Telèfon camió cuba 645 257 253

Horari d'atenció

De Dilluns a Divendres
9:00 a 13:30

Camí vell de Cullera 3
46410, Sueca ( Valencia)

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a facilitar la navegació i obtindre informació estadística d'ús dels nostres visitants. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.