RECLAMACIONS I AVALUACIÓ DEL DRET D'ACCÉS A la INFORMACIÓ PÚBLICA.

Es difon d'una forma senzilla i clara en la web o en el portal de transparència de l'Entitat, les condicions i el procediment per a presentar reclamacions per denegació total o parcial en l'exercici del dret d'accés a la informació.
Es publicita en la web o en el portal de transparència de l'Ajuntament, informació estadística amb periodicitat bimestral almenys, de dades relatives a: Nombre de sol·licituds d'accés a la informació rebudes; resoltes dins de termini; desestimades, en tot o en part; i resum temàtic general de les sol·licituds d'accés a la informació rebudes.