VISIBILITAT, CANALS I CARACTERÍSTIQUES DE L'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA.

La web i/o el portal de transparència de l'Entitat destina un espai destacat o secció, fàcilment visible i clarament identificable, per a difondre el dret d'accés a la informació.
Existeix i està habilitat un procediment administratiu presencialper a l'exercici de dret d'accés a la informació, i s'ofereix en tot cas a l'interessat/a informació sobre els passos a seguir, horaris i requisits.
Es posa a disposició en la secció o portal de transparència de l'Ajuntament, un formulari web -o un canal electrònic- per a formular sol·licituds d'accés a la informació pública.
El canal electrònic de sol·licituds d'accés permet diversos tipus d'identificació de l'interessat, tals com una adreça d'email, autenticació electrònica ordinària (v.g. usuari i password), que no precisen de l'obtenció/instal·lació de certificats digitals i/o l'aportació de dades fiscals.
Es facilita des de la webde l'Entitat un canal fàcil i accessible per a la formulació de queixes o suggeriments en relació amb l'Accés a la informació.