SUBMINISTRADORS I COSTOS DELS SERVEIS

Es publica la llista i/o la quantia de les operacions amb els proveïdors, adjudicataris i contractistes més importants de l'entitat.
Es publica informació sobre el Cost efectiu dels serveis finançats amb taxes o preus públics.