Transparència en els ingressos, despeses i deutes

Es publiquen els comptes anuals.
Es publica la informació sobre el periode mitjá de pagament a proveïdors.
Es publica l´import del deute de l´entitat i la seua evolució en comparació d´exercisis anteriors.
Es publiquen els informes d´auditoria de comptes.