Informació comptable i pressupostaria

Pressuposats de l´Entitat, amb descrició de les principals partides.
Capacitat o necessitat de finançament en termes d´estabilitat pressupostària.
Autonomia fiscal.