Publicitat activa sobre els organs de Govern, informes i resolucions

Manual d´assetjament en l´ambit laboral
Manual per a l´us dels sistemes informàtics, xarxes de comunicacions, telefonia i reprografia de l´Entitat.
Acords del consell d´Administració.
Ordres del dia previs als consells d´Administració.
Resolucions judicials que afecten a l´entitat.