PUBLICITAT ACTIVA SOBRE CARRECS, PERSONAL I RETRIBUCIONS

Membres del Consell d'Administració i la Gerència.
Relació de Llocs de treball o plantilla de treballadors de l'entitat.
Organigrama.
Relacio individualitzadade llocs directius, i l´import individual de les seues retribucions.
Oferta d´Ocupació de l´entitat, i el desenvolupament i execució de la mateixa.