Borses de treball obertes

Imprimeix

Es convoca procés selectiu mitjançant concurs de mèrits per a la creació d'una borsa de treball temporal d'operari d'oficis i personal de neteja.

El termini de presentació de sol·licituds (ANNEX I de les bases) serà de 15 dies naturals comptats a partir de l'endemà a la publicació del present anunci.

Les bases específiques de la present convocatòria foren aprovades pel Consell d'Administració de l'EPE Aigües i Sanejament de Sueca 29 de setembre de 2016, i estan disponibles en l'Apartat DOCUMENTACIÓ - BORSES DE TREBALL - DOCUMENTACIÓ BORSES.

Contra aquestes bases es pot interposar recurs de reposició en el termini d'un mes des de l'endemà a la publicació del present anunci o recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seua publicació.