Camí Vell de Cullera, 3. Sueca (46410) 96 171 11 41 administracio@aiguesdesueca.com

Borses de treball obertes

Es convoca procés selectiu mitjançant concurs de mèrits per a la creació d'una borsa de treball temporal d'operari d'oficis i personal de neteja.

El termini de presentació de sol·licituds (ANNEX I de les bases) serà de 15 dies naturals comptats a partir de l'endemà a la publicació del present anunci.

Les bases específiques de la present convocatòria foren aprovades pel Consell d'Administració de l'EPE Aigües i Sanejament de Sueca 29 de setembre de 2016, i estan disponibles en l'Apartat DOCUMENTACIÓ - BORSES DE TREBALL - DOCUMENTACIÓ BORSES.

Contra aquestes bases es pot interposar recurs de reposició en el termini d'un mes des de l'endemà a la publicació del present anunci o recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seua publicació.

AIGÜA POTABLE

Aigües de Sueca gestiona el servei públic del subministre d’aigua potable en tot el terme municipal de Sueca, incloent El Perelló i El Mareny de Barraquetes, i el subministre en alta a Riola i Polinyà.
La planta d’osmosi situada al pavellò poliesportiu en la Ronda Pais Valencià també es gestionada per esta Entitat. La planta d’osmosi té l’accés pel C/ Lluís Alcanyís i està oberta per a qualsevol ciutadà que vullga utilitzar-la. La planta d’osmosi produix aigua amb una concentració de nitrats i sulfats adequada.
Tanmateix s’encarrega del manteniment de les fonts de la Placeta del Convent i de l’Esculptor Moret, així com de les dutxes situades a les platges.

Contacta'ns

Telèfon d'oficina 96 171 11 41
Telèfon de guardia 645 257 252
Telèfon camió cuba 645 257 253

Horari d'atenció

De Dilluns a Divendres
9:00 a 13:30

Camí vell de Cullera 3
46410, Sueca ( Valencia)